Wymagania Starszy Ratownik WOPR

PROGRAM KURSU PRZYGOTOWUJĄCEGO DO EGZAMINU
NA STOPIEŃ STARSZEGO RATOWNIKA WOPR
I MŁODSZEGO INSTRUKTORA WOPR

WYMAGANIA FORMALNE WOBEC KANDYDATA NA KURS
1. Uczestnik ma mieć ukończony 19 rok życia
2. Uczestnik ma posiadać:
1) stopień ratownika WOPR;
2) ważną legitymacja członka WOPR z poświadczeniem lekarskim o zdolności
do pracy w charakterze ratownika na dany rok kalendarzowy;
3) udokumentowane odbycie stażu co najmniej 200 godzin (h) pracy w stopniu ratownika WOPR, w tym co najmniej 50 h na wodach śródlądowych, 50 godzin
na wodach morskich, 50 h na pływalniach lub parkach wodnych;
4) wypełnioną kartę kandydata na kurs przygotowujący do egzaminu na stopień starszego ratownika WOPR wg wzoru zamieszczonego na stronie internetowej www.wopr.pl;
5) opinię instruktora upoważnionego przez prezesa jednostki wojewódzkiej WOPR zamieszczoną na karcie kandydata.
3. Przedstawienie Komisji Egzaminacyjnej kursu 2 patentów lub uprawnień przydatnych w ratownictwie wodnym (wyłącznie oryginały):
a) motorowodne,
b) żeglarskie,
c) nurkowania swobodnego (z wyłączeniem płetwonurka młodzieżowego),
d) trenera lub instruktora pływania,
e) lekarza medycyny,
f) pielęgniarki,
g) ratownika medycznego,
h) ratownika zgodnie z Ustawą o Państwowym Ratownictwie Medycznym,
i) przewodnika turystyki kajakowej,
j) akredytowane szkolenia specjalistyczne WOPR.
4. Posiadanie dwóch stopni ratownika wodnego zwalnia z obowiązku określonego
w pkt. 3.
Zaleca się posiadanie zaświadczenia o ukończeniu kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy i tytułu ratownika w myśl ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY
1. Część teoretyczna w formie testu (45 pytań do testu z zakresu materiału na stopień ratownika WOPR przygotowuje kierownik kursu i przedkłada przewodniczącemu Komisji do spraw Edukacji WOPR).
2. Część praktyczna wyłącznie na wodach otwartych, na którą składa się:
a) przepłynięcie dystansu 100 m stylem dowolnym w czasie do 1’40’’,
b) nurkowanie na odległość 25 m przy starcie z powierzchni wody,
c) nurkowanie w głąb i wydobycie manekina z głębokości około 4 m przy starcie
z powierzchni wody,
d) przepłynięcie łodzią wiosłową wg regulaminu ILS poniżej 2’40’’.
Uwaga. Kandydat wyłącznie na młodszego instruktora WOPR nie ma obowiązku zaliczenia elementów części praktycznej.

ZESTAWIENIE PRZEDMIOTÓW I TEMATÓW ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
P T TEMATYKA ZAJĘĆ
Sprawdzian wstępny
I Zagadnienia prawne, taktyka
1 Aktualne przepisy dotyczące bezpieczeństwa
2 Statut i struktura organizacyjna WOPR
3 Odpowiedzialność ratownika WOPR
4 Zintegrowany system zarządzania bezpieczeństwem dla kąpieliska (taktyka i procedury postępowania)
5 Współdziałanie jednostek WOPR z samorządem terytorialnym
oraz udzielanie informacji o bezpieczeństwie na wodach
6 Podstawowe zasady zarządzania i kierowania w ratownictwie wodnym
oraz sprawy socjalno-bytowe ratowników WOPR
7 Miejsce WOPR w systemie bezpieczeństwa i w ILS
II Organizacja pracy ratownika wodnego
1 Obowiązki starszego ratownika WOPR
2 Elementy hydrologii, budowle wodne i występujące przy nich zagrożenia
i organizacja kąpieliska na wodach śródlądowych i morskich
3 Prowadzenie podstawowej dokumentacji
4 Ochrona środowiska wodnego i elementy meteorologii
III* Techniki ratownictwa wodnego
1 Akcje ratownicze przy użyciu podręcznego sprzętu ratunkowego: koło, pas, boja SP, rzutka rękawowa, lina asekuracyjna, lina
2 Akcje penetracji dna przy użyciu sprzętu ABC
3 Akcje udzielania pomocy w wodzie osobie z podejrzeniem urazu kręgosłupa,
z deską ortopedyczną i bez deski ortopedycznej
4 Akcje ratownicze przy użyciu kajaka i deski
5 Akcje ratownicze przy użyciu łodzi wiosłowej
6 Ratowanie załóg jednostek pływających
7 Akcja przy użyciu sprzętu ABC indywidualna i zespołowa
z penetracją dna
8 Organizacja asekuracji podczas pływania na wodach otwartych
9 Wykonywanie podstawowych prac bosmańskich
10 Akcja ratownicza przy użyciu łodzi motorowych ze skokami
11 Akcja ratownicza przy użyciu skutera
12 Nowości sprzętowe
13 Symulowane akcje ratownicze
IV* Profilaktyka i etyka
1 Działania profilaktyczne i prewencyjne, upowszechnianie i nauczanie pływania oraz sport w WOPR
2 Cechy osobowości i moralność ratownika WOPR
3 Rola starszego ratownika WOPR w drużynie WOPR i rola młodszego instruktora WOPR
4 Programy prewencyjne oraz możliwości współpracy WOPR z partnerami (spotkania z „ciekawymi ludźmi” – policjant, strażak PSP, ratownik medyczny, lekarz, ratownik z praktyką za granicą itp.)
5 Możliwości samodoskonalenia i rozwoju w zakresie ratownictwa wodnego
w obrębie organizacji i umów partnerskich.
V Wprowadzenie do metodyki nauczania i pedagogika
1 Podstawowe wiadomości z zakresu pedagogiki.
2 Proces nauczania i uczenia się.
3 Kreatywne metody pracy z grupą, niekonwencjonalne metody prowadzenia zajęć.
4 Metody skutecznego porozumiewania się z uczestnikami kursu – zajęcia
z komunikacji interpersonalnej.
5 Nowoczesne techniki przekazu informacji.
6 Metodyka prowadzenia zajęć z zakresu pierwszej pomocy i podstaw ratownictwa wodnego
7 Metodyka prowadzenia zajęć na lądzie i w wodzie.
8 Metodyka prowadzenia mini wykładów i wykładów.
9 Rodzaje oraz metodyka prowadzenia zajęć z zakresu rekreacji ruchowej wzbogacające proces nauczania ratownictwa wodnego.
10 Rola motywacji w procesie nauczania i uczenia się.
11 Rola i sposoby przygotowania pokazów ratowniczych z wykorzystaniem podstawowych umiejętności ratowniczych i podręcznego sprzętu ratunkowego.
VI* Wiedza i umiejętności medyczne
1 BLS i WBLS (dorosły, dziecko, niemowlę), RKO jedno i dwuosobowe
2 Umiejętność posługiwania się sprzętem do pierwszej pomocy
3 Metody badania i opieki rekonwalescencyjnej
4 Taktyka działań ratowniczych w zdarzeniach pojedynczych, mnogich
i masowych

KARTA UMIEJĘTNOŚCI STARSZEGO RATOWNIKA WOPR

UMIEJĘTNOŚCI RATOWNICZE
1 Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej bez sprzętu ratowniczego według poniższego schematu:
a skok ratowniczy lub wejście do wody i dopłynięcie
b opanowanie tonącego
c holowanie na dystansie co najmniej 100 m do brzegu
d wyciągnięcie tonącego z wody na brzeg i ułożenie do zabiegów KPP
e udzielenie KPP wg zadanego scenariusza
2 Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej
z podręcznym sprzętem ratowniczym:
a skok ratowniczy lub wejście do wody ze sprzętem i dopłynięcie
b opanowanie osoby tonącej i zabezpieczenie jej przy użyciu podręcznego sprzętu ratowniczego
c holowanie na dystansie co najmniej 100 m do brzegu
d wyciągnięcie tonącego z wody na brzeg i ułożenie do zabiegów KPP
e udzielenie KPP według zadanego scenariusza
3 Wykazanie się umiejętnością holowania współćwiczącego
na dystansie 150 m z zastosowaniem trzech sposobów holowania: żeglarski, oburącz, jednorącz
4 Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej z brzegu
przy użyciu sprzętu (rzutki, liny lub koła) do przytomnego tonącego na odległość co najmniej 10 m
5 Bieg (200 m) – Pływanie (200 m) – Bieg (200 m) w czasie
poniżej 8’
6 Zespołowe unieruchomienie przytomnego pacjenta na desce ortopedycznej w wodzie płytkiej i ewakuacja na dystansie 25 m
7 Sporządzanie zintegrowanego systemu zarządzania bezpieczeństwem na kąpielisku śródlądowym
a przedstawienie procedur postępowania
b umiejętność rozwiązywania problemów przeszkadzających realizacji procedur
c opracowanie podstawowej procedury ratunkowej dla danego obiektu
d przećwiczenie opracowanej podstawowej procedury
e modyfikacja i przedstawienie podstawowej procedury ratunkowej
8 Określenie i opisanie kwestii związanych z miejscem pracy
a umiejętność dokonania charakterystyki obiektu pod względem bezpieczeństwa, z uwzględnieniem informacji o infrastrukturze, środowisku, właściwościach geograficznych i demograficznych
b wskazanie służb i podmiotów działających w zakresie bezpieczeństwa na wodach
c umiejętność odnalezienia i oznaczenia na planie ogólnodostępnych środków ratowniczych
d umiejętność natychmiastowego przekazania informacji o obiekcie
i warunkach bezpieczeństwa osobom korzystającym i mediom
9 Demonstracja użycia sprzętu ratowniczego oraz węzłów
10 Pozorowana akcja przy użyciu łodzi ratowniczej.
11 Przepłynięcie dystansu 400 m stylem dowolnym w czasie poniżej 8’.
12 Zaliczenie ćwiczeń z zakresu pierwszej pomocy
13 Przygotowanie i przeprowadzenie pokazów ratowniczych
KARTA UMIEJĘTNOŚCI MŁODSZEGO INSTRUKTORA WOPR

UMIEJĘTNOŚCI METODYCZNE
1 Przeprowadził ćwiczenia z zakresu ratownictwa wodnego (jeden z tematów z programu dydaktycznego na stopień MR i R WOPR)
2 Przeprowadził wykład z zakresu ratownictwa wodnego (jeden z tematów z programu dydaktycznego
na stopień MR i R WOPR)
3 Przeprowadził ćwiczenia z zakresu pierwszej pomocy
4 Przeprowadził mini wykład z zakresu pierwszej pomocy
5 Przeprowadził pogadankę na zadany temat
6 Przeprowadził akcje profilaktyczną
7 Uzyskał nominację na potencjalnego młodszego instruktora WOPR wg karty oceny co najmniej 16 pkt.

Author: AndrzejS

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.