Program Kursu na stopień Młodszego Ratownika WOPR

CEL SZKOLENIA
Celem kursu jest przygotowanie młodszego ratownika do pracy na kąpieliskach, pływalniach krytych i odkrytych oraz w czasie imprez na wodach i nad wodami, pod nadzorem ratownika starszego stopniem. Absolwenci kursu na stopień młodszego ratownika WOPR będą przygotowani do wykonywania zadań podstawowych z zakresu ratownictwa wodnego, w szczególności:

l)Pełnienia funkcji młodszego ratownika WOPR;
2)Zapewnienia bezpieczeństwa na pływalniach i kąpieliskach;
3)Prowadzenia indywidualnych i brania udziału w zespołowych interwencjach oraz akcjach ratowniczych;
4)Stosowania podstawowego sprzętu ratowniczego;
5)Udzielania pomocy medycznej;
6)Działania na wodach w trudnych warunkach;
7)Wykonywania prac bosmańskich.

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Kurs na stopień młodszego ratownika może być kursem stacjonarnym
lub realizowanym w formie zajęć cyklicznych.
2. Kurs obejmuje 50 h (jednostek dydaktycznych – godzin szkoleniowych).
3. Organizatorem kursu są jednostki organizacyjne WOPR
4. Za stronę formalną odpowiedzialny jest kierownik kursu uprawnionej
jednostki WOPR.
5. Kadrę kursu zatwierdza uprawniona jednostka WOPR.
6. Za stronę programową kursu odpowiedzialny jest prowadzący kurs
instruktor WOPR.
7. Kurs powinien być zgłoszony co najmniej 14 dni przed jego rozpoczęciem
w uprawnionej jednostce WOPR.
8. Kandydaci na kurs przyjmowani są po spełnieniu wymogów formalnych.
9. Egzamin końcowy na stopień młodszego ratownika WOPR
przeprowadzają instruktorzy (instruktor) WOPR, którzy prowadzili
szkolenie w obecności instruktora-delegata skierowanego przez
uprawnioną jednostkę WOPR.
10. Na każdym kursie musi być prowadzony dziennik zajęć i lista
egzaminacyjna, stanowiące jedyne dokumenty świadczące o
prawidłowości przeprowadzenia zajęć i egzaminów.
11. Oceny egzaminu praktycznego, teoretycznego oraz sprawdzianów
należy wpisywać do dziennika zajęć.
12. Uzyskanie stopnia młodszego ratownika WOPR, stwierdza (w dzienniku
zajęć, liście egzaminacyjnej oraz legitymacji członka WOPR) swoim
podpisem i pieczątką instruktor (instruktorzy) prowadzący zajęcia, a
potwierdza okrągłą pieczęcią uprawniona jednostka WOPR.
13. Każdorazowo po zakończeniu kursu organizator w terminie uzgodnionym
z właściwą terenowo uprawnioną jednostką WOPR przekazuje
dokumentację kursu.
14. Dokumentację kursu młodszego ratownika WOPR przechowuje
uprawniona jednostka WOPR.
15. Kurs na stopień młodszego ratownika WOPR należy zakończyć
uroczystym złożeniem przyrzeczenia z podkreśleniem i zastosowaniem
elementów symboliki organizacyjnej (sztandar, flaga, emblemat).

WYMAGANIA FORMALNE

1.Uczestnikiem może być każda osoba, w tym nieletni.
2.Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do odbycia kursu.
3.Karta pływacka
4.Pozytywne zaliczenie praktycznego sprawdzianu wstępnego.

SPRAWDZIAN WSTĘPNY

1. Przepłynięcie dystansu 50 m (metrów) stylem dowolnym w czasie poniżej 45″ (sekund).
2. Nurkowanie pod powierzchnią wody na dystansie co najmniej 15 m (start z powierzchni
wody).
3. Wykazanie się umiejętnością pływania na grzbiecie z pracą nóg do żabki na dystansie
25 m.

TEMATYKA ZAJĘĆ

Zagadnienia prawne i etyka
Przepisy w sprawie bezpieczeństwa osób kapiących się, pływających i uprawiających sporty wodne oraz wybrane zagadnienia etyki ratownika WOPR

Podstawy działania, cel, misja
-Organizacja pracy ratownika WOPR i struktura WOPR
-Stopnie ratowników WOPR (wymogi i uprawnienia), obowiązki ratownika WOPR na pływalniach, kąpieliskach i wodach otwartych, wybrane problemy pracy ratowników
-Organizacja kąpieliska
-Podstawowe wyposażenie ratownika WOPR

Ratownictwo medyczne
-Zasady bezpieczeństwa własnego i innych osób, w rym poszkodowanych i postępowanie na miejscu zdarzenia
-Zestawy ratownicze, defibrylator*, dezynfekcja sprzętu.
-Przedstawienie i omówienie:
a) elementów anatomii i fizjologii
b) definicji utonięcia i utopienia
c) zasad oceny poszkodowanego (badanie wstępne i szczegółowe)
d) najczęstszych przyczyn tonięcia i utonięcia
e) procesu umierania, znaczenie upływu czasu, zatrzymanie oddechu i
krążenia, „pewnych oznak śmierci
-Określanie stanu zdrowia i postępowania wobec osoby poszkodowanej, w tym nieprzytomnej (pozycja boczna ustalona i na desce)
-Resuscytacja dorosłego, dziecka i niemowlęcia, postępowanie w sytuacjach szczególnych
-Postępowania z osobą w stanie i po wstrząsie
-Postępowanie wobec osoby po doznaniu urazu mechanicznego i obrażenia (złamania, zwichnięcia, skręcenia, krwotoki, obrażenia klatki piersiowej, brzucha, kręgosłupa, głowy i kończyn)
-Postępowanie wobec osoby po urazie chemicznym, termicznym i elektrycznym oraz przy obrażeniach i zagrożeniu środowiskowym
-Podstawowe elementy taktyki i technik działań ratowniczych przy zdarzeniach masowych, mnogich, jednostkowych, prowadzenie segregacji wstępnej, wypełnianie karty udzielonej pomocy medycznej, logistyka
-Organizacja ewakuacji ze strefy zagrożenia
-Udzielanie pomocy medycznej w sytuacjach symulowanych

Techniki ratownictwa wodnego
-Główne przyczyny tonięcia i bezpieczeństwo osobiste ratownika wodnego
-Doskonalenie umiejętności i technik pływania i nurkowania przydatnego w ratownictwie wodnym
-Holowanie indywidualne i zespołowe
-Uwalnianie się od chwytów i objęć tonącego na lądzie, w wodzie płytkiej i głębokiej
-Wynoszenie ratowanego z wody i układanie do zabiegów ożywiania
-Prowadzenia akcji ratowniczej
-Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym
-Posługiwanie się najczęściej spotykanymi jednostkami pływającymi
-Wykonywanie podstawowych prac bosmańskich
-Podstawowe wiadomości z dynamiki rzek i przybrzeżnych wód morskich
-Podstawowe wiadomości o zagrożeniach na wodach, w tym rozpoznanie, zapobieganie, postępowanie (akcja ratownicza) oraz zasady zachowania bezpieczeństwa w czasie powodzi

ZALICZENIA CZĄSTKOWE W TRAKCIE KURSU

-Wykonanie:
a) bezpiecznego wejścia do wody
b) pływania przez 60″ przy użyciu raje i nóg
c) unoszenia się na wodzie przez 60″
d) pływania przez 60″ przy użyciu wyłącznie raje
e) pływania przez 60″ przy użyciu wyłącznie nóg
-Przepłynięcie 50 m kraulem ratowniczym i 50 m żabką ratowniczą (z głową ponad powierzchnią wody)
-Przepłynięcie w ubraniu 50 m oraz zdjęcie ubrania na głębokiej wodzie
-Wykonanie skoków ratowniczych: a) rozkroczny b) wykroczny c) „na bombę”
-Ćwiczenie odwagi – wykonanie skoku z wysokości 3 m lub skoku z płynącej motorówki
-Zaliczenie uwalniania się od chwytowi objęć tonącego w wodzie głębokiej (3 losowo wybrane
-Holowanie zmęczonego na dystansie 50 m
-Holowanie tonącego w wodzie płytkiej
-Wynoszenie i wyciąganie tonącego:
a) po drabince,
b) na dosiężny brzeg (indywidualnie i zespołowo)
c) na biodrach
d) sposobem strażackim
-Akcja ratownicza:
a) indywidualna ze sprzętem (koło ratunkowe z linką i bez linki, pas ratowniczy typu „węgorz”, bójka SP)
b) zespołowa akcja ratownicza (liny, szelki)
-Posługiwanie się podręcznym sprzętem ratowniczym (3 rzuty do celu znajdującego się w odległości 15 m)
-Wiosłowanie i manewrowanie łodzią wiosłową dwoma wiosłami
-Prowadzenie zabiegów RKO na urządzeniu do symulacji czynności reanimacyjnych
-Przepłyniecie 1500 m wg wymagań specjalnej karty pływackiej
-Przeprowadzenie symulowanej akcji ratowniczej
-Przepłynięcie stylem dowolnym dystansu 200 m w czasie nie przekraczającym 10′ (minut)

EGZAMIN KOŃCOWY

-Sprawdzian wiedzy pisemny w formie testu
-Sprawdzian umiejętności:
a) przepłynięcie dystansu 50 m stylem dowolnym w czasie poniżej 40″
b) przepłynięcie pod lustrem wody 20 m po skoku ratowniczym
c) wydobycie manekina lub trzech przedmiotów rozrzuconych w promieniu 3 m z głębokości 3 m w trakcie jednego nurkowania (start z wody)
d) holowanie tonącego na dystansie 100 m (50 m sposobem żeglarskim, 25 m oburącz, 25 m jednorącz za żuchwę)
e) przeprowadzenie pozorowanej akcji ratowniczej (skok, dopłynięcie, podpłynięcie, opanowanie tonącego, holowanie wynoszenie, zabiegi ożywiające)

Author: AndrzejS

Share This Post On

Submit a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Przeczytaj poprzedni wpis:
Film o Myśliborzu – kronika radziecka – II Wojna Światowa

Zapraszam do oglądniecia radzieckiej kroniki filmowej z czasów II Wojny Światowej, w której mówi się o Myśliborzu(jeszcze wtedy Soldin)

Zamknij